Project info

–  Khách hàng: Anh An

–  Địa chỉ: Cửa Hội, Nghệ An

–  Hạng mục: Thiết kế kiến trúc

–  Diện tích: 250m²

– Year: 2018